kisah bola hitam n bola putih....

Bermula ceritanya ada seorang anak lelaki tunggal yang kematian ibu selepas dia dilahirkan . Selepas itu bapanya menjadi terlalu worka holic dan tak kahwin2 lagi. Tapi si anak baik hati dan lemah lembut walau pun cuma tinggal bersama pengasuh je.

Lepas Tadika, sementara member2 lain dah ada basikal, dia masih berjalan kaki. Pengasuhnya mengadu pada bapanya." Tuan, tak kesian ke dgn anak tuan? Dia tak de basikal apa tuan tak segan ?

Lantas si bapa memanggil si anak, ditawarkan beskal yang macam mana dan si anak cuma bagitau, "Tak payah susah 2 la papa, belikan je saya bola itam dan bola putih "
Hek eleh takkan macam tu kot? Bingung si bapa." Kenapa bola itam dan putih ?"

"Tak perlulah saya terangkan kenapa. Kalau papa ada duit, belikan itu je". Bila ingatkan si anak tak pernah meminta2, so bapanya terima je maka dibelikanlah anaknya itu basikal model terbaru dan terkini masa tu, yang paling canggih, ditambah dgn bola itam dan bola putih .

Masa berlalu kemudian si anak masuk Sek. Rendah. Lepas itu musim kasut roda. Sekian lama pengasuh perhatikan budak itu tak pernah minta bapanya belikan kasut roda untuknya. Tiap2 petang dia cuma duduk 2 je. Basikalnya disimpan dlm stor. .
Maka si pengasuhny a menyatakan pendapatnya lagi kepada sibapa.

Kemudian si bapa memanggil anaknya lagi.
" Anakku, kamu tak nak dibelikan kasut roda macam kawan 2 kamu? Apsal tak bagitau kat papa? "
No problem setakat beli kasut roda je. ..".
Si anak mejawab "Tak perlu lah papa, bola hitam dan bola putih saya dah rosak . Kalau bole papa beli lagi k. .tak payah lah beli kasut roda. Lagipun ianya jauh lebih murah berbanding kasut road, kan papa? " Si bapa geram , walau bagaimanapun, si bapa tetap belikan anaknya kasut roda, ditambah bola hitam dan bola putih .

Selang beberapa tahun , si anak masuk Sek. Men. Cerita sama berulang. Sekarang kawan 2nya main permainan lain. Main roller blade . Musim rollerblade melanda kawasan tempat tinggalnya .
Trend baru. ...
Sementara tu, budak lelaki tersebut masih setia dgn kasut rodanya. Lepas bapanya pulang dari luar negeri dan terlihat anaknya yg masih pakai kasut roda, si bapa jadi malu sangat2.

Teruk betul , rumah macam pusat beli belah , syarikat banyak, keluar negeri lagi tu. . . . Tapi anak lelak inya ketinggalan zaman ....

Keeso kkan harin ya, dlm bilik anakn ya sudah ada sepas ang rolle r blade baru bersa ma seceb is nota: " Biar kamu tak malu" .
Pada malam nya, terda pat seceb is nota balas an di ruang kerja si bapa. . . Nota terse but berbu nyi:
" Papa, kenap a tak belik an bola hitam dan bola putih ? Saya lebih sukak an nya."
" Haaaa h,, si bapa menge luh serta bingu ng selep as memba ca nota itu. ..
Apala h istim ewany a bola itam dan bola putih !!??

Keeso kkan hari dan seter usnya lagi sibap a berka li2 ditin ggalk an nota sebeg itu. . . hingg a dia tak tahan dan terus membe likan anak lelak inya bola itam dan bola putih untuk kesek ian kalin ya.

Benar , setel ah menda pat bola itam dan bola putih tu, si anak tidak mende sak bapan ya...
Seceb is nota juga ditin ggalk an di ruang kerja si bapa. ..
" trima kasih byk2 papa keran a belik an saya bola itam dan bola putih "
Masa berla lu. ...

Ketik a di Sek. Men, yg jarak nya agak jauh, si anak masih berul ang- alik dgn bas, membe r2nya sudah ada yg memba wa motor dan keta ke sekol ah.
Suatu hari, ketik a bapan ya ada dirum ah, si anak dihan tar pulan g oleh membe rnya dgn motor Haley David son color biru laut. Si bapa menja di sanga t malu. Anakn ya bukan 4, bukan 3, . . . . ...2 pun tidak . Itula h satu- satun ya anakn ya. Itupu n tidak dibel ikan motor untuk kesen angan anakn ya!. Maka ditaw arkan anakn ya untuk dia beli sebua h motos ikal.

Si anak menol ak tawar an ayahn ya dgn alasa n mtor kuran g prakt is, lagip un si anak cuma ingin kan bola hitam dan bola putih sahaj a! Si bapa tidak dapat mener ima penol akan itu. Keran a anakn ya dah beso panja ng, bole berbi ncang .

Akhir nya terce tus keput usan diman a si anak dibel ikan motor sikal , ditam bah pulan dgn bola itam dan bola putih semes tinya !! . Tetap i si bapa masih kesal . . . kesal keran a sudah berbe rapa tahun dia belik an anak lelak inya bola itam dan bola putih tetap i tidak tahu kenap a anakn ya begit u memer lukan sebij i bola itam dan sebij i bola putih ! Dan si anak pula tak perna h bagit ahu kenap a dan menga pa dia amat memer lukan bola itam dan bola putih .

Sehin gga tibal ah masa untuk anakn ya melan jutka n pelaj aran ke Unive rsiti . Keran a gembi ra dna bangg a anakn ya dapat masuk Unive rsiti , si anak dihad iahka n oelh si bapa sebua h keret a Ferra ri kelua ran terba ru.

Akan tetap i, sehin gga beber apa bulan si anak masih lagi menai ki motoo or je. Sehin gga awekn ya juga turut bingu ng- kan ke dia ada ferra ri? Kenap a naik motoo ooor jeeee e. . .... .
Bila ditan ya, maka dijaw ab budak lelak i terse but: abis bapan ya tak belik an bola itam, bola putih .Tak paham persa an anak sendi ri!

Suatu hari si anak menga jak awekn ya makan malam bersa ma dgn bapan ya.So selep as makan malam terse but si awek menga mbil kesem patan untuk berta nya kpda si bapa, kenap a pak cik tak belik an bola hitam , bola puth?

Si bapa terde du keran a dia seben anya sensi tif dgn bola2 tu. . huh. . . sampa i awek anak aku pun tanya . . . . bila sibap a menan yakan si awek semul a kenap a soala n tu yg di tanya ?
Si awek pun bagit au, anak lelak inya tidak akan sekal i kali menye ntuh Ferra rinya selag i tidak diber i bola hitam & boa putih !!

Si bapa bingg ung, dirua ng bilik anakn ya sudah begit u banya k bola hitam & bola putih . Nak buat apa lagi. ..., fikir si bapa. Tapi demi memel ihara imejn ya di hadap an awek anakn ya itu, maka esokn ya sudah ada bola hitam & bola putih buat anakn ya.

Suatu hari si anak memba wa awekn ya ke tempa t peran ginan yg berbu kit bukau ( kira camer on la) menai ki Ferra ri untuk bersi ar2. Yelah anak muda kan, ketik a tenan g meman du si anak diciu m awkny a dan dia jadi gelab ah dan terus accid ent! !!! Merek a dikej arkan ke hospi tal dan si bapa juga dimak lum oleh pihak polis tenta ng perka ra terse but. Kedua nya ceder a parah keran a merek a tidak memak ai seatb elt, si awek mati dlm perja lanan ke hospi tal dan si anak tenat .

Si bapa tiba di Hospi ta. . " macam mana dokto r, anak saya? " Dokto r (dgn simpa ti dan penuh dukac ita) : " Maaf Encik , kami telah berus aha seday a upaya . . . tetap i terse rah kepad a Nya. ..
Sebai knya Encik manfa atkan lah waktu 2 terak hir bersa ma anak encik .."

Perla han si bapa masuk , mende kati anakn ya.
" Papa, maafk an saya. . . tidak berha ti hati semas a meman du. ." si anak juga menan gis keran a awekn ya tak dapat disel amatk an. Si bapa cuba menen angka n dia. . . akrab lah dua manus ia itu beber apa saat sehin gga si bapa beran ggapa n ini adala h saat perte muan terak hir antar a dia dan anak lelak inya. ..

Dia terin gat kemba li perso alan yg selam a ini serin g berma in di benak nya dan keing inann ya untuk menge tahui tenta ng " menga pa anakn ya selam a ini selal u minta bola hitam , bola putih "
" Nak, maafk an papam u keran a selam a ini papa selal u sibuk . . . sehin gga kamu serin g kesep ian. ..
maafk an papa, nak. Papa tak berke sempa tan untuk menja di ayah yg baik."

Anakn ya menja wab dlm keada an lemah , "tak menga pa papa, saya faham . . . Cuma saya kecew a diseb abkan papa ada kemew ahan, papa belik an saya macam 2. . . . saya cuma minta bola hitam dan bola putih je kan?"
Si bapa rasa timin g jawap an untuk perso alann ya sudah tepat ..., " KENAP A KAMU SELAL U MINTA BOLA HITAM & BOLA PUTIH ANAKK U. . .ADA APA DGN BOLA2 ITU SEHIN GGA INANY A BEGIT U BERER TI BUATM U?"

( anda semua pun ingin tahu kan. ...?)

Si anak menja wab denga n nada terpu tus putus keran a sudah tidak dapat berta han dan masan ya sudah hampi r tiba. ..
" sebab nya . . . . saya. .
saya. ..
saya. ..."

* hep* Kepal anya perla han lahan rebah dan hembu san nafas nya hilan g. Si anak sudah menin ggal sebel um sempa t membe ritah u bapan ya tenta ng bola hitam dan bola putih .
Tengo k, si bapa yang selal u hidup bersa ma anakn ya pun tak tau. . . . . apala gi aku cuma berce rita, lagi la tak tau ape ape. . . MACAM MANA NI? Kecew a jugak nih.

Isk! Isk! Isk! . . . . .... . . Rasa nak tumbu k je perut orang yg mula mula forwa rd kat aku

0 Celoteh Kalian:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...